ระวัง! ผู้แอบอ้างชื่อ "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

ระวัง! ผู้แอบอ้างชื่อ "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
 
        นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่าจากกรณีที่ สคฝ. ได้พบผู้แอบอ้างใช้ชื่อและสัญลักษณ์ เพื่อสื่อว่าเป็นสถาบันคุ้มครองเงินฝากและชักชวนให้ประชาชนทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น สคฝ. ขอชี้แจงว่า สคฝ. ไม่ได้มีหน้าที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ที่แอบอ้าง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล ภารกิจ หน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ที่เว็บไซต์สถาบัน www.dpa.or.th หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158

 

        ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สคฝ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะพิจารณาการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้าง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป

 

        สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสถาบันมีหน้าที่หลัก ดังนี้

 

          1. จ่ายคืนเงินผู้ฝากภายในวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

          2. ชำระบัญชีของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อรวบรวมเงินมาชำระคืนหนี้สินของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งรวมถึงเงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครองด้วย

 

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก หรือตรวจสอบ ร้องเรียน กรณีพบความผิดปกติ ได้ทางศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158