วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน


พันธกิจ ( Mission)

  • คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
  • เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
  • ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต