แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง4 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชี การวางผังบัญชี ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ERP และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 มี.ค. 2564
จ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง3 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Graphic Design) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง1 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 มี.ค. 2564
จ้างการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร The 4 Disciplines of Execution โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องกดน้ำดื่ม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องกดน้ำดื่ม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง25 ก.พ. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา22 ก.พ. 2564
การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร The 4 Disciplines of Execution-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำ Digital Plan 3 ปี (2565-2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Graphic Design) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง10 ก.พ. 2564
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง4 ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชี การวางผังบัญชี ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ERP และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง1 ก.พ. 2564
จ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ม.ค. 2564