แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1398 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ราคากลาง] จัดหาผู้ให้บริการโครงการบำรุงรักษาระบบลงทุน (10/01/2560)--10 ม.ค. 2560
[ราคากลาง] ซ่อมระบบควบคุมระบบเสียงห้องประชุมจอมพล (16/06/2557) --16 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง]โครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน(ETL Tool) --14 มี.ค. 2560
[ราคากลาง]โครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ช่วยทำงานจากระยะไกล --26 พ.ค. 2559
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/07/2561) --20 ก.ค. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2561)--6 ก.ค. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2561)--28 มิ.ย. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนพัฒนาสถาบันคุ้มครองเงินฝากสู่องค์กรดิจิทัล และออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2561)--5 ก.ค. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/07/2561) --10 ก.ค. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2561) --10 ก.ย. 2561
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2561) --29 ส.ค. 2561
[ร่างประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็น] โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561) --21 มิ.ย. 2561
[ร่างรายละเอียดความต้องการพัสดุ (TOR) เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็น] โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561) --21 มิ.ย. 2561
[ร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็น] โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561) --21 มิ.ย. 2561
HRM SYSTEM-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565
test2--5 ก.พ. 2559
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (01/09/2558) --1 ก.ย. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (09/06/2558)--9 มิ.ย. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (10/08/2558)--10 ส.ค. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (15/07/2559)--15 ก.ค. 2559