แสดง 221 ถึง 240 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ยกเลิกสอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (4/8/2558)--4 ส.ค. 2558
ยกเลิกสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบระบบเครือข่าย ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (10/07/2558)--9 ก.ค. 2558
ยกเลิกการสอบราคาโครงการจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน / ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน 1 คัน (15/05/2558) --15 พ.ค. 2558
ยกเลิกการประกวดราคาจัดหาผู้รับประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของสถาบัน (11/07/2560)--11 ก.ค. 2560
พัฒนาระบบปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการส่งข้อมูลของสถาบันการเงิน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ต.ค. 2562
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565
ผู้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)สอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ย. 2561
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา เลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 (28/03/2557)--28 มี.ค. 2557
เปลี่ยนกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคา การสอบราคาจัดจ้างทำแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (25/01/2560)--25 ม.ค. 2560
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ปปช. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 มี.ค. 2564
ปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
ปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
ปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 มี.ค. 2565
ปรับปรุงระบบประชุมออนไลน์แบบ Private (CMS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 มี.ค. 2565
ปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (DA) และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565
ปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 เม.ย. 2564
ปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 2563
ปรับปรุงระบบ Single Gateway-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 มี.ค. 2565
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร และบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Branding and PR)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565