แสดง 241 ถึง 260 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
โครงการจัดหาสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์คลื่นสถานี อสมท-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ส.ค. 2563
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมความปลอดภัย--1 มี.ค. 2554
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 พ.ย. 2562
โครงการบริหารจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS-TFRS9)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มี.ค. 2564
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (ETL Tool)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ส.ค. 2562
โครงการบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน และระบบงานพัสดุครุภัณฑ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 มี.ค. 2562
โครงการบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน และระบบงานพัสดุคุรุภัณฑ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2563
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto Network-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall ) ยี่ห้อ Palo Alto Networks-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เม.ย. 2563
โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.พ. 2565
โครงการศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิ.ย. 2562
จัดจ้างผู้ดำเนินการเก็บรายละเอียดความต้องการของโครงการระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน (Project Management System)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 2563
จัดจ้างผู้พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Customer Relationship (CRM) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
จัดจ้างผู้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และคัดเลือกระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Customer Relationship Management (CRM)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ต.ค. 2562
จัดทำการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากและระบบคุ้มครองเงินฝาก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565
จัดทำและทดสอบแผนรับมือคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 2563
จัดหา Tablet สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มี.ค. 2563
จัดหาเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และห้องประชุม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 พ.ย. 2562