แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 1353 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
แจ้งผลสอบราคาซื้อระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (29/11/2556) --2 ธ.ค. 2556
สอบราคาซื้อระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) (04/12/2556)--4 ธ.ค. 2556
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ETL ระบบจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (06/12/2556)--6 ธ.ค. 2556
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (12/12/2556) --12 ธ.ค. 2556
ร่างข้อกำหนดของผู้ศึกษาวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (13/12/2556)--13 ธ.ค. 2556
[ราคากลาง] การจัดซื้อรถยนต์รับรองแขกของสถาบัน (13/12/2556) --13 ธ.ค. 2556
แจ้งผลสอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ และบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (log file) (23/12/2556) --24 ธ.ค. 2556
แจ้งผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (26/12/2556) --26 ธ.ค. 2556
[ราคากลาง] การจัดหาบริการโครงการจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบ e-office (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบงานด้านการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชี (MAC 5) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบลงทุน (Bonanza) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟ (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านเครื่อข่าย (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการสัญญาณเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตสำหรับอาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17-18 (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาสำรองข้อมูล (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบช่วยทำงานระยะไกล (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Network Switch) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
การยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ETL ระบบจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (04/02/2557)--4 ก.พ. 2557