แสดง 101 ถึง 120 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำ Digital Plan 3 ปี (2565-2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน1 มิ.ย. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-ประกาศเชิญชวน31 พ.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง27 พ.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 พ.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS-TFRS9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 21 พ.ค. 2564
จ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (End to End Process) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน19 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 พ.ค. 2564
จ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS))-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงองค์กรระดับ Operation Risk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 พ.ค. 2564