แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 105 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 พ.ค. 2565
จ้างบริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 พ.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการการจัดประชุม 20th IADI APRC Meeting and International Conference ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง29 เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (DA) และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างHRM SYSTEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน26 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 เม.ย. 2565
จ้างผู้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25 เม.ย. 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง20 เม.ย. 2565
จ้างผู้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 เม.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมีนาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา12 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร และบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Branding and PR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างHRM SYSTEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง8 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง5 เม.ย. 2565
จ้างบริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน4 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง31 มี.ค. 2565