Showing 1-9 of 9 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าทีี่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

8 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและกำหนดการสอบข้อเขียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและกำหนดการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

24 ส.ค. 2565
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องรับสมัครงาน และคุณสมบัติผู้สมัครงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และคุณสมบัติผู้สมัครงาน

20 ก.ค. 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

20 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)14 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และกำหนดการสอบข้อเขียน

5 ก.ค. 2565
Download ใบสมัครงาน15 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน8 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (ขึ้นทะเบียนลำดับสำรอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร8 ต.ค. 2564