Showing 1-3 of 3 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง

1. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

26 เม.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (ขึ้นทะเบียนลำดับสำรอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร8 ต.ค. 2564
Download ใบสมัครงาน2 ก.พ. 2562