Showing 1-5 of 5 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
Download ใบสมัครงาน15 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง

1. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

26 เม.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน8 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (ขึ้นทะเบียนลำดับสำรอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร8 ต.ค. 2564
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องรับสมัครงาน และคุณสมบัติผู้สมัครงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) เปิดรับสมัครวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2565

15 มิ.ย. 2565