Showing 1-8 of 8 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน (เลขานุการ) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน (เลขานุการ) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

23 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน (เลขานุการ) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน (เลขานุการ) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน (เลขานุการ) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

9 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst)

ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst

3 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จะแจ้งกำหนดการและสถานที่สัมภาษณ์ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทราบต่อไป

25 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst 3) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 พ.ย. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (ขึ้นทะเบียนลำดับสำรอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร8 ต.ค. 2564
Download ใบสมัครงาน2 ก.พ. 2562